ساعات کلاسی۸-۱۰۱۰-۱۲۱۲-۱۴
شنبهدفتر مجله از ساعت ۹دفتر مجلهدفتر مجله
یک‌شنبهدفتر مجله از ساعت ۹دفتر مجلهدفتر مجله
دوشنبهدفتر مجله از ساعت ۹دفتر مجلهشورای آموزشی
سه‌شنبهدفتر مجله از ساعت ۹دفتر مجلهدفتر مجله
چهارشنبهکلاس مکانیسم واکنشها-دکتراشیمی مواد-ارشدشیمی مواد ارشد
پنج‌شنبهکلاس فرمولاسیون-دکترا
جمعه