ساعات کلاسی
شنبهگروه گروه گروه کارگاه پروژه کارگاه پروژه کارگاه شماره ۳ ا تاق ۲۱۵
یک‌شنبهگروه گروه گروه کارگاه پروژه کارگاه شماره ۳ ا تاق ۲۱۵کارگاه پروژه کارگاه شماره ۳ ا تاق ۲۱۵
دوشنبهگروه گروه گروه کارگاه پروژه کارگاه شماره ۳ ا تاق ۲۱۵کارگاه پروژه کارگاه شماره ۳ ا تاق ۲۱۵کارگاه پروژه
سه‌شنبهگروه گروه گروه کارگاه شماره ۳ ا تاق ۲۱۵کارگاه پروژه کارگاه شماره ۳ ا تاق ۲۱۵کارگاه شماره ۳ ا تاق ۲۱۵
چهارشنبهگروه گروه گروه کارگاه شماره ۳ ا تاق ۲۱۵ کارگاه شماره ۳ ا تاق ۲۱۵کارگاه شماره ۳ ا تاق ۲۱۵
پنج‌شنبهگروه گروه گروه کارگاه پروژه کارگاه پروژه کارگاه پروژه
جمعه