برنامه حضور و ساعات تدریس در ترم مهر ۱۳۹۵

ساعات کلاسی۸-۱۰۱۰-۱۲۱۲-۱۳۱۳-۱۵۱۵-۱۷۱۷-۱۹
شنبهمدیریت پژوهشیمدیریت پژوهشیمدیریت پژوهشیمدیریت پژوهشی
یک‌شنبهمدیریت پژوهشیمدیریت پژوهشیمدیریت پژوهشیمدیریت پژوهشی
دوشنبهمدیریت پژوهشیمدیریت پژوهشیمدیریت پژوهشیمدیریت پژوهشی
سه‌شنبهبازدبد از پایان نامه دانشجویانمدیریت پژوهشیروشهای پیشرفته اماری (ساختمان مرکزی)فیزیولوژی علف های هرز و علف کش ها (ساختمان ۱۰۶)فیزیولوژی علف های هرز و علف کش ها (ساختمان ۱۰۶)
چهارشنبهطراحی آزمایشات (کارگاه ۱۰۵)مدیریت پژوهشیروشهای پیشرفته اماری (ساختمان ۱۰۶)روشهای پیشرفته اماری (ساختمان ۱۰۶)
پنج‌شنبهروش تحقیق (ساختمان ۱۰۶)طرح آزمایشات کشاورزی(ساختمان ۱۰۶)طرح آزمایشات کشاورزی(ساختمان ۱۰۶)
جمعه