ساعات کلاسی۱۰-۸۱۲-۱۰۱۵-۳۰/۱۳
شنبهشیمی ۱شیمی ۱شیمی ۱
یک‌شنبهشیمی تجزیهشیمی تجزیه
دوشنبهشیمی پیش دانشگاهیآزمایشگاه شیمی
سه‌شنبهشیمی پیش دانشگاهی
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه