ساعات کلاسی۱۰-۸۱۲-۱۰۳۰/۱۳-۱۲۳۰/۱۳-۳۰/۱۵
شنبهبیوشیمیبیوشیمیبیوشیمی
یک‌شنبهبیوشیمیبیوشیمیبیوشیمیایمنولوژی
دوشنبهایمنولوژی
سه‌شنبهفیزیولوژی
چهارشنبهایمنولوژی
پنج‌شنبهآناتومی
جمعه