ترم دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۲

ساعات کلاسی۱۰-۸۱۲-۱۰۳۰/۱۳-۱۲۳۰/۱۷-۳۰/۱۵۳۰/۱۹-۳۰/۱۹
شنبهلبنی ۱ هفته اوللبنی ۱
یک‌شنبهآزمایشگاهآزمایشگاه
دوشنبهآزمایشگاهلبنی ۲لبنی ۲
سه‌شنبهآزمایشگاهآزمایشگاهآزمایشگاه
چهارشنبهآزمایشگاهآزمایشگاهآزمایشگاهتکنولوژی روغن
پنج‌شنبه
جمعه