خلاصه سوابق کاري و تحصيلي(رزومه)
نام و نام خانوادگي:رضا شيعه يان
تاريخ تولد:12/5/1331
محل تولد:سبزوار
آدرس پستي و تلفن: سبزوار- دانشگاه آزاد اسلامي- 44646810
پست الکترونيکي:
rshiehyan@yahoo.com

 

 اطلاعات تحصيلي
1-کارشناسي :اقتصاد  دانشگاه محل تحصيل: منچستر،انگلستان تاريخ شروع:1350   تاريخ پايان:1354  رتبه: upper-second
2-کارشناسي ارشد(رشته/ گرايش):اقتصاد   دانشگاه محل تحصيل:منچستر،انگلستان تاريخ شروع:1354   تاريخ پايان:1356 
عنوان پايان نامه:A  Model  of Demand for Energy in Britain"  "

سوابق کاري
1-1360-   1370کاردر سازمان حسابرسي با سمت هاي حسابرس ارشد و سرپرست حسابرسي وانجام حسابرسي ده ها شرکت بزرگ و بانک
2-1370 تا تاريخ کنوني:  کار به عنوان مدرّس دردانشگاه  آزاد اسلامي واحد سبزوار و تدريس دروس اقتصاد، حسابرسي،زبان انگليسي تخصصي
.

 

تأ ليفات:
1-تأليف فرهنگ بزرگ تشريحي حسابداري انگليسي به فارسي در حدود هزارصفحه که چاپ آن توسط معاونت پژوهشي دانشگاه تصويب شده است.
2- شرکت در  ترجمه کتاب"فلسفه به مثابه روش فلسفه به مثابه روش :جستارهاي فلسفي در عصر كنوني" و ترجمه بخش هاي "فلسفه علمي" ،"فلسفه در آمريکاي لاتين" ،"فلسفه به مثابه حرفه" ،"فلسفه به مثابه چادرنشيني" وساير بخش ها.اين کتاب درسال 1389 به وسيله پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم منتشر شده است.

زبان هاي خارجي
تسلط به زبان انگليسي

علائق
زبان ها ي خارجي،ادبيات فارسي و انگليسي، فلسفه، اقتصاد،ويرايش وترجمه