دکتر محمد رضا سعيدي اصل

عضو هيأت علمي

پست الکترونيکي:dr.saeidi@ iaus.ac.ir

سوابق تحصيلي :

دکتري تخصصي: بهداشت و کنترل مواد غذايي، 1382 ، واحد علوم و تحقيقات تهران

دکتري حرفه اي: دامپزشکي،1372 ، دانشگاه شهيد چمران

مرتبه علمي: دانشيار گروه « علوم و صنايع غذايي»

سوابق اجرايي:

-          مسئول آزمايشگاه ميکروبيولوژي مواد غذايي

-          عضو شوراي انتشارات دانشگاه

-          عضو کميته ي بورس منطقه ي 9

-          مدير گروه علوم و صنايع غذايي

-          عضو کميته اجراي جذب استان خراسان رضوي

-          عضو کميسيون دائمي هيات امناء استان خراسان رضوي

-          رئيس همايش ملي نکوداشت ملاحسين واعظ کاشفي سبزواري( 1386)

-          رئيس همايش ربع قرن تلاش و بالندگي دانشگاه آزاد اسلامي در آيينه شعر و ادب (1387)

-          رئيس برگزاري ششمين دوره مسابقات رباتيک  دانشجويي کشوري (1387)

-           

سوابق آموزشي:

تدريس درس هاي « ايمني غذايي در مقطع دکتري و بهداشت و سلامت غذا و ميکروبيولوژي مواد غذايي در مقطع کارشناسي و صنايع گوشت تکميلي در مقطع کارشناسي ارشد»

سوابق پژوهشي

ترجمه تأليف:

1-      مقدمه ا ي بر ميکروب شناسي عمومي و غذايي آزمايشگاهي

2-      ميکروبيولوژي براي پرستاران

3-      اطلس رنگي ميکروب شناسي عملي

4-      مقدمه ميکروب شناسي عملي و غذايي

 

مقالات :

investigation of math skill on food engineening learning of food science and technologh students- 1

production and preservatain of date juice in industrial scale- 2

3- ارزيابي تاثير مهار کننده‌ي باسيلوس ليکني¬فورميس بر آفلاتوكسين¬هاي B1و B2در محيط کشت آزمايشگاهي و آرد ماهي کيلکا

4- آناليز کمي ويتامين k1در شيرهاي خام عرضه شده به يک کارخانه شير پاستوريزه در شهر ساري ،ايران

5-بررسي اثر مخمر ساكاروميسس سرويزيه بر كاهش آفلا توكسين هاي G1و G2در محيط كشت آزمايشگاهي و پودر ماهي كيلكا

6-بررسي آلودگي پودر ماهي كيلكا به آفلاتوكسين و ارزيابي كاهش بيولوژيك توسط مخمر ساكارو ميسس سروزيه

7-بررسي تاثير باکتريوسين Zو بنزوات سديم بر افزايش زمان ماندگاري فيله‌ي ماهي سفيد

8-بررسي تاثير ناسينين Zاستات سديم بر زمان ماندگاري فيله ي كپور نقره اي در طي نگهداري در دماي 4 درجه سانتيگراد

9-بررسي تغيير مقدار ويتامين D3در شير گاو منطقه ي ساري در سه ماه اول سال

10-جداسازي و ارزيابي فعاليت برخي از باکتريهاي شاخص اکسيد کننده آمونياک ،نيتريت و نيترات از مزارع پرورش ماهيان گرمابي در استان

11-مطالعه اثر سيستم لاکتو پراکسيداز بر فلور ميکروبي شير خام

12- مقايسه فرآورده هاي گوشتي قرمز و سفيد از نظر نيتريت افزو د ني و مقايسه آنها با استاندارد در استان خراسان

13-بررسي وضعيت بهداشتي و تعيين فلور ميکروبي شير خام در منطقه سبزوار

14 –بررسي آلودگي هاي انگلي سبزيجات در استان تهران ( قبل و بعد از شست و شو)

 

طرح ها ي پژوهشي خاتمه يافته :

1-      مطالعه تاثير آب عبوري از ميدان مغناطيسي روي رشد طيور گوشتي و بررسي آلودگي ميکروبي اين آب

2-      بررسي وضعيت بهداشتي و تعيين فلور ميکروبي شير خام در منطقه سبزوار

3-      مقايسه فرآورده هاي گوشتي قرمز و سفيد از نظر اديتيونيتريت و مقايسه آنها با حد مجاز استاندارد در استان خراسان

4-      آناليز کمي و کيفي ويتامينهاي محلول در چربي((K1 D3 Aدر شير خام و پاستوريزه با استفاده از HpLC

5-      ارزيابي تاثير مخمر ساکاروميسس سرويزيه بر سم افلاتوکسين در محيط کشت و پودر ماهي

6-       بررسي کيفيت روغن استخراجي و چيپس هاي سيب زميني موجود در بازار ايران

 

مقام هاي کسب شده:

1)       پژوهشگر نمونه منطقه 9 در سال 1382

2)       جزء پژوهشگران نمونه ي واحد در سال 1383

3)       جزء پژوهشگران برتر واحد در سال 1384

در ساير سال ها نيز ازجمله پژوهشگران برتر واحد بوده اند.