فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی مهندسی برق
 
12345
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱قابل توجه داشجویانی که در ترم جاری با اینجانب...مهدي خاکباز۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۲قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینیقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۱/۲۲
۳قابل توجه داشجویانی که در ترم جاری با اینجانب...مهدي خاکباز۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۴نمرات میانترم دوم درس فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۹/۲۸
۵قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی فنیجواد مشايخي فرد۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۶زمان برگزاری میانترم اول و دوم درس ریاضی پیش ...مهدی عاملی۱۳۹۸/۰۹/۰۹
۷زمان برگزاری میانترم اول و دوم درس ریاضی 1مهدی عاملی۱۳۹۸/۰۹/۰۹
۸نمرات میانترم فصل اول درس فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۹تاریخ برگزاری امتحان میانترم اول ریاضی 1مهدی عاملی۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۱۰قابل توجه دانشجویان محترم کارگاه تجهیزات عموم...جواد مشايخي فرد۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۱۱قابل توجه دانشجویان درس آمار حیاتیمهدي خاکباز۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۱۲قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینیقاسم فائزيان۱۳۹۸/۰۳/۰۲
۱۳تاریخ برگزاری امتحان میانترم انفورماتیک پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۲۰
۱۴تاریخ برگزاری امتحان میانترم فناوری اطلاعات پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۱۵
۱۵تاریخ برگزاری امتحان میانترم معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۱۶تاریخ برگزاری امتحان میانترم ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۱۷قسمت دوم جزوه درس مباحث ویژهقاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۱۸قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژهقاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۲۵
۱۹قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی فنی و مبا...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۱۷
۲۰قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۱۰/۱۰
۲۱تمرین ماشین مهندسی پزشکیسپهر سلطاني۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۲۲قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی فنیقاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۹/۲۲
۲۳دروس ترم بهمن ۹۷باقر مهذبي۱۳۹۷/۰۹/۰۳
۲۴برگزاری امتحان میانترم اول معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۸/۲۵
۲۵برگزاری امتحان میانترم اول ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۸/۱۸
۲۶آزمایشگاهجواد زنگنه۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۲۷دروس ترم مهرباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۶/۰۶
۲۸سرفصل جدید مهندسی پزشکی ورودی ۹۵ به بعدباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۶/۰۶
۲۹کارآموزی و پروژهباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۴/۲۶
۳۰قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۴/۰۷
۳۱قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (شبکه های ...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۳۲دانشجویان درس عایق و فشار قویقاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۲۰
۳۳قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۳/۱۷
۳۴قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (شبکه های ...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۱۶
۳۵قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۱۶
۳۶قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیجواد مشايخي فرد۱۳۹۷/۰۲/۲۴
۳۷قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیجواد مشايخي فرد۱۳۹۷/۰۲/۰۳
۳۸تاریخ برگزاری میانترم اول معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۱/۳۱
۳۹قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پز...مهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۱/۲۱
۴۰قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۴۱قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۴۲ثبت نمره کارآموزی و پروژهباقر مهذبی۱۳۹۶/۱۱/۲۱
۴۳قابل توجه دانشجویان ارشد دروس مباحث ویژه و رو...قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۴۴قابل توجه دانشجویان محترم مهندسی پزشکی ورودی ...باقر مهذبی۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۴۵نمرات درس الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۴۶قابل توجه دانشجویان درس رله و حفاظتقاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۴۷تغییر امتحان دروس طراحی خطوط و ماشین2 به تاری...قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۴۸قابل توجه دانشجویان مدارمنطقیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۹/۲۵
۴۹دروس ترم بهمن ۹۶باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۹/۲۱
۵۰آزمایشگاه بررسی و کنترلسپهر سلطاني۱۳۹۶/۰۸/۰۶
۵۱قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۷/۲۱
۵۲قابل توجه دانشجویان درس کارگاه عملی آموزشیباقر مهذبی۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۵۳قابل توجه دانشجویان درس کارگاه عملی تجهیزات ...باقر مهذبی۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۵۴دروس ارائه شده در حذف و اضافهباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۵۵قابل توجه دانشجویان گرامیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۲۳
۵۶قابل توجه دانشجویان درس آز الکترونیک 2 (رمضان...مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۶/۱۱
۵۷قابل توجه دانشجویان ارشد ـ دفاع از پایان نامهباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۵۸قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که ترم بهمن...باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۴
۵۹قابل توجه دانشجویان درس آشنایی با مهندسی برقباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۱
۶۰تاریخ برگزاری میانترم دوم ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۶۱تاریخ برگزاری میانترم اول ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۵/۱۳
۶۲قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۶۳قابل توجه دانشجویان محترمی که در ترم تابستان ...باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۶۴نمرات در مقدمه مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۲۹
۶۵نمره های نهایی درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۹
۶۶اعلام نمرات میانترم اول و دوم درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۱۸
۶۷نمره درس آز مدارمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۷
۶۸قابل توجه دانشجویان درس مقدمه بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۶
۶۹قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۴
۷۰قابل توجه دانشجویان محترمباقر مهذبی۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۷۱قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۷۲اعلام نمرات میانترم اول درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۹
۷۳اعلام نمرات میانترم مجدد درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۷
۷۴قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۷۵اعلام نمرات میانترم درس انفورماتیک پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۷۶اعلام نمرات میانترم اول درس فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۷۷اعلام نمرات میانترم اول درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۷
۷۸تاریخ برگزاری میانترم مدار منطقی و فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۴
۷۹عدم برگزاری کلاسجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۲/۱۰
۸۰امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۸۱امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۸۲قابل توجه دانشجویان محترم درس مدار منطقیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۸۳قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل خطیجواد مشايخي فرد۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۸۴امتحان درس رله و خفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۸۵امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۸۶قابل توجه دانشجویانی که پروژه انتخاب نموده اندباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۸۷قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۲/۱۹
۸۸قابل توجه دانشجویان درس کنترل خطیجواد مشايخي فرد۱۳۹۵/۱۲/۱۳
۸۹تغییر ساعت بعضی از کلاسهاباقر مهذبی۱۳۹۵/۱۲/۰۷
۹۰برگزار نشدن کلاسجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۹۱قابل توجه آقای رضا قلعه نویی دانشجوی درس مباح...جواد مشايخي فرد۱۳۹۵/۱۱/۱۲
۹۲قابل توجه دانشجویان درس تئوری جامع ماشینهای ا...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۱۱/۰۷
۹۳قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 3مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۳
۹۴قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۰
۹۵نمونه سوالات الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۹
۹۶قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس مغناط...مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۸
۹۷امتحان تاسیسات و کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۰/۱۳
۹۸قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۹۹کلاس جبرانی آزمایشگاه کنترل خطیجواد مشايخي فرد۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۱۰۰امتحان میانترم مباحث ویژهجواد مشايخي فرد۱۳۹۵/۰۹/۱۳
12345