فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی زبان انگلیسی
 
12
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱قابل توجه دانشجویان تک لیست حقوق خانوادهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۶/۰۷/۲۷
۲فهرستی از مجلات معتبر رشته زبان انگلیسیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۳ارایه گزارش کتبی از نحوه پیشرفت کار پایان نامهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۴چارت درسی رشته آموزش زبان انگلیسی مقطع ارشددکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۱۲/۰۴
۵قابل توجه دانشجویان محترم زبان تخصصی حقوق خصوصیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۹/۰۳
۶قابل توجه دانشجویان زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۸/۰۱
۷قابا توجه اقای رستمی معرفی به استاددکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۴/۲۷
۸قابل توجه دانشجویان محترم ارشد حقوق با مشخصه ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۹قابل توجه دانشجویان محترم ارشد حقوق با مشخصه ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۵/۰۲/۱۴
۱۰قابل توجه دانشجویان محترمدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۱۱قابل توجه دانشجویان محترم متون حقوقی 1دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۲/۱۱
۱۲قابل توجه دانشجویان درس متون حقوقی مقطع ارشد ...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۱/۱۹
۱۳قابل توجه دانشجویان محترم متون حقوقی 1دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۱/۱۶
۱۴سال نو مبارکافسانه افتخارزاده۱۳۹۵/۰۱/۰۴
۱۵سایت های پرکاربرد تحقیقاتیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۱۲/۲۶
۱۶قابل توجه دانشجویان محترم زبان حقوقی 1دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۱۲/۱۷
۱۷قابل توجه دانشجویان درس متون حقوقی مقطع ارشد ...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۱۲/۰۷
۱۸قابل توجه دانشجویان زبان خارجه پرستاریدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۱۲/۰۷
۱۹قابل توجه دانشجویان محترم روانشناسی با مشخصه 2313افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۱۲/۰۳
۲۰قابل توجه دانشجویان محترم ارشد حقوق خصوصیافسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۱۲/۰۱
۲۱قابل توجه دانشجویان محترم زبان تخصصی بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۲۱
۲۲قابل توجه دانشجویان محترم زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۲۱
۲۳قابل توجه دانشجویان محترم زبان تخصصی بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۱۴
۲۴قابل توجه دانشجویان محترم زبان پیش دانشگاهیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۰۷
۲۵قابل توجه دانشجویان محترم مهندسی پزشکی با مشخ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۹/۰۷
۲۶قابل توجه دانشجویان محترم روانشناسی با مشخصه 2304افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۹/۰۷
۲۷قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۰۴
۲۸قابل توجه دانشجویان زبان خارجه هر دو مشخصهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۳۰
۲۹قابل توجه دانشجویان زبان عمومی بهداشت هر دو مشخصهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۲۹
۳۰قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی حقوق (متون حقوقی)دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۱۹
۳۱قابل توجه دانشجویان زبان خارجه هر دو مشخصهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۱۵
۳۲قابل توجه دانشجویان محترم زبان تخصصی بهداشت و...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۱۲
۳۳قابل توجه دانشجویان محترم زبان پیش دانشگاهیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۱۲
۳۴قابل توجه کلیه دانشجویانافسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۴/۰۲
۳۵قابل توجه دانشجویان بیوتکنولوژی با مشخصه 1948افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۴/۰۱
۳۶قابل توجه دانشجویان حقوق با مشخصه 14040و 14023افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۴/۰۱
۳۷قابل توجه کلیه دانشجویان محترمدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۳/۱۳
۳۸قابل توجه دانشجویان حقوق با مشخصه 1421افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۳/۱۱
۳۹قابل توجه دانشجویان محترم بیوتکنولوژیافسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۲/۲۴
۴۰قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۲/۲۳
۴۱قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۲/۲۰
۴۲قابل توجه دانشجویان محترم رشته فقه و مبانی حق...افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۲/۱۹
۴۳قابل توجه دانشجویان زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۲/۱۸
۴۴قابل توجه دانشجویان زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۲۷
۴۵قابل توجه دانشجویان زبان خارجه رشته های پرستا...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۲۷
۴۶قابل توجه دانشجوی محترم پورخاکدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۲۵
۴۷happy New Yearدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۱۰
۴۸فایل جدید fun factsدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۱۰
۴۹قابل توجه دانشجویان زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۱۲/۰۱
۵۰قابل توجه دانشجویان زبان خارجه رشته های پرستا...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۱۲/۰۱
۵۱قابل توجه دانشجويان محترم گروه پرستاري و بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۱۱/۲۵
۵۲قابل توجه دانشجو عباس دلبریافسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۲۹
۵۳بسیار مهم: (توجه توجه) قابل توجه دانشجویان کا...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۱۴
۵۴قابل توجه دانشجویان کارشناسی حقوق با مشخصه 14...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۱۳
۵۵قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد فقه با مشخص...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۰۴
۵۶قابل توجه دانشجویان رشته آموزش ابتدایی با مشخ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۰۴
۵۷قابل توجه دانشجو آقای علی هاشمی رادافسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۰۳
۵۸قابل توجه دانشجویان رشته حقوق با مشخصه 1430 و...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۰۳
۵۹قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته اموزش ابتداییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۲۵
۶۰قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۱۶
۶۱قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته اموزش ابتداییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۱۴
۶۲قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۱۴
۶۳قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۱۲
۶۴قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۰۸
۶۵قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته اموزش ابتداییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۰۵
۶۶قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته اموزش ابتداییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۳۰
۶۷قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۲۹
۶۸قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۱۷
۶۹ایام محرم حسینی یاد اور دلاوری های بزرگمردان ...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۱۰
۷۰قابل توجه دانشجویان زبان عمومی بهداشت و گروه ...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۰۸
۷۱قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۷۲قابل توجه دانشجوی محترم جناب اقای معیتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۷۳قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۳۰
۷۴قابل توجه دانشجویان زبان عمومی بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۲۳
۷۵قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۲۳
۷۶قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۲۳
۷۷قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۱۲
۷۸خجسته مهرماهافسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۶/۳۱
۷۹تبریک اغاز سال تحصیلی جدیددکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۶/۲۸
۸۰اعلام برنامه هفتگی (فعلی) ترم اول 94 – 93افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۵/۱۱
۸۱قابل توجه دانشجویان این جانبافسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۳/۲۶
۸۲قابل توجه دانشجویان کارشناسی رشته فقه و حقوق...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۲/۲۵
۸۳قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۲/۱۵
۸۴با آرزوی سالی خوش و خرم برای همه هم وطنان و ع...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۸۵قابل توجه دانشجویان درس متون حقوقی 1 در ترم جاریدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۱۲/۲۱
۸۶دانشجوی محترم آقای رهنماافسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۱۲/۱۴
۸۷قابل توجه دانشجویان درس متون حقوقی 1 در ترم جاریدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۱۱/۳۰
۸۸دانلود برنامه درسی زبان عمومی دانشجویان حقوقدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۱۱/۲۶
۸۹معرفی کتاب جهت دانشجویان زبان پیش مشخصه شنبهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۱۱/۲۶
۹۰قابل توجه دانشجویان محترمافسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۱۱/۰۸
۹۱قابل توجه دانشجویان محترمافسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۱۱/۰۲
۹۲قابل توجه دانشجويان محترم زبان پيش آقايان عبا...افسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۱۰/۰۶
۹۳قابل توجه دانشجويان محترم زبان آقايان صديقي، ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۱۰/۰۶
۹۴قابل توجه دانشجويان محترم زبان تخصصي حقوق ليس...افسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۱۰/۰۳
۹۵قابل توجه دانشجويان محترم زبان تخصصي حقوقافسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۰۹/۲۴
۹۶قابل توجه دانشجويان محترم زبان پيش حقوقافسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۰۹/۱۸
۹۷قابل توجه دانشجويان الهيات خلاصه ترجمه درس 4 ...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۰۹/۱۷
۹۸Imam Hosseinدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۰۸/۲۱
۹۹قابل توجه دانشجويان درس متون حقوقي 1 در ترم جاريدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۰۷/۱۷
۱۰۰قابل توجه کلیه دیدارکنندگان محترم درگاه گروه ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۰۷/۱۶
12