فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی زبان انگلیسی
 
12
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱قابل توجه دانشجویان ارشد حقوق جزادکتر مرجان وثوقي۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۲قابل توجه دانشجویان تک لیست حقوق خانوادهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۶/۰۷/۲۷
۳فهرستی از مجلات معتبر رشته زبان انگلیسیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۴ارایه گزارش کتبی از نحوه پیشرفت کار پایان نامهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۵چارت درسی رشته آموزش زبان انگلیسی مقطع ارشددکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۱۲/۰۴
۶قابل توجه دانشجویان محترم زبان تخصصی حقوق خصوصیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۹/۰۳
۷قابل توجه دانشجویان زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۸/۰۱
۸قابا توجه اقای رستمی معرفی به استاددکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۴/۲۷
۹قابل توجه دانشجویان محترم ارشد حقوق با مشخصه ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۱۰قابل توجه دانشجویان محترم ارشد حقوق با مشخصه ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۵/۰۲/۱۴
۱۱قابل توجه دانشجویان محترمدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۱۲قابل توجه دانشجویان محترم متون حقوقی 1دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۲/۱۱
۱۳قابل توجه دانشجویان درس متون حقوقی مقطع ارشد ...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۱/۱۹
۱۴قابل توجه دانشجویان محترم متون حقوقی 1دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۱/۱۶
۱۵سال نو مبارکافسانه افتخارزاده۱۳۹۵/۰۱/۰۴
۱۶سایت های پرکاربرد تحقیقاتیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۱۲/۲۶
۱۷قابل توجه دانشجویان محترم زبان حقوقی 1دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۱۲/۱۷
۱۸قابل توجه دانشجویان درس متون حقوقی مقطع ارشد ...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۱۲/۰۷
۱۹قابل توجه دانشجویان زبان خارجه پرستاریدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۱۲/۰۷
۲۰قابل توجه دانشجویان محترم روانشناسی با مشخصه 2313افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۱۲/۰۳
۲۱قابل توجه دانشجویان محترم ارشد حقوق خصوصیافسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۱۲/۰۱
۲۲قابل توجه دانشجویان محترم زبان تخصصی بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۲۱
۲۳قابل توجه دانشجویان محترم زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۲۱
۲۴قابل توجه دانشجویان محترم زبان تخصصی بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۱۴
۲۵قابل توجه دانشجویان محترم زبان پیش دانشگاهیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۰۷
۲۶قابل توجه دانشجویان محترم مهندسی پزشکی با مشخ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۹/۰۷
۲۷قابل توجه دانشجویان محترم روانشناسی با مشخصه 2304افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۹/۰۷
۲۸قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۰۴
۲۹قابل توجه دانشجویان زبان خارجه هر دو مشخصهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۳۰
۳۰قابل توجه دانشجویان زبان عمومی بهداشت هر دو مشخصهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۲۹
۳۱قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی حقوق (متون حقوقی)دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۱۹
۳۲قابل توجه دانشجویان زبان خارجه هر دو مشخصهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۱۵
۳۳قابل توجه دانشجویان محترم زبان تخصصی بهداشت و...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۱۲
۳۴قابل توجه دانشجویان محترم زبان پیش دانشگاهیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۱۲
۳۵قابل توجه کلیه دانشجویانافسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۴/۰۲
۳۶قابل توجه دانشجویان بیوتکنولوژی با مشخصه 1948افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۴/۰۱
۳۷قابل توجه دانشجویان حقوق با مشخصه 14040و 14023افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۴/۰۱
۳۸قابل توجه کلیه دانشجویان محترمدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۳/۱۳
۳۹قابل توجه دانشجویان حقوق با مشخصه 1421افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۳/۱۱
۴۰قابل توجه دانشجویان محترم بیوتکنولوژیافسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۲/۲۴
۴۱قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۲/۲۳
۴۲قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۲/۲۰
۴۳قابل توجه دانشجویان محترم رشته فقه و مبانی حق...افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۲/۱۹
۴۴قابل توجه دانشجویان زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۲/۱۸
۴۵قابل توجه دانشجویان زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۲۷
۴۶قابل توجه دانشجویان زبان خارجه رشته های پرستا...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۲۷
۴۷قابل توجه دانشجوی محترم پورخاکدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۲۵
۴۸happy New Yearدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۱۰
۴۹فایل جدید fun factsدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۱۰
۵۰قابل توجه دانشجویان زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۱۲/۰۱
۵۱قابل توجه دانشجویان زبان خارجه رشته های پرستا...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۱۲/۰۱
۵۲قابل توجه دانشجويان محترم گروه پرستاري و بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۱۱/۲۵
۵۳قابل توجه دانشجو عباس دلبریافسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۲۹
۵۴بسیار مهم: (توجه توجه) قابل توجه دانشجویان کا...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۱۴
۵۵قابل توجه دانشجویان کارشناسی حقوق با مشخصه 14...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۱۳
۵۶قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد فقه با مشخص...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۰۴
۵۷قابل توجه دانشجویان رشته آموزش ابتدایی با مشخ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۰۴
۵۸قابل توجه دانشجو آقای علی هاشمی رادافسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۰۳
۵۹قابل توجه دانشجویان رشته حقوق با مشخصه 1430 و...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۰۳
۶۰قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته اموزش ابتداییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۲۵
۶۱قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۱۶
۶۲قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته اموزش ابتداییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۱۴
۶۳قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۱۴
۶۴قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۱۲
۶۵قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۰۸
۶۶قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته اموزش ابتداییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۰۵
۶۷قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته اموزش ابتداییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۳۰
۶۸قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۲۹
۶۹قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۱۷
۷۰ایام محرم حسینی یاد اور دلاوری های بزرگمردان ...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۱۰
۷۱قابل توجه دانشجویان زبان عمومی بهداشت و گروه ...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۰۸
۷۲قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۷۳قابل توجه دانشجوی محترم جناب اقای معیتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۷۴قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۳۰
۷۵قابل توجه دانشجویان زبان عمومی بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۲۳
۷۶قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۲۳
۷۷قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۲۳
۷۸قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۱۲
۷۹خجسته مهرماهافسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۶/۳۱
۸۰تبریک اغاز سال تحصیلی جدیددکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۶/۲۸
۸۱اعلام برنامه هفتگی (فعلی) ترم اول 94 – 93افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۵/۱۱
۸۲قابل توجه دانشجویان این جانبافسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۳/۲۶
۸۳قابل توجه دانشجویان کارشناسی رشته فقه و حقوق...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۲/۲۵
۸۴قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۲/۱۵
۸۵با آرزوی سالی خوش و خرم برای همه هم وطنان و ع...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۸۶قابل توجه دانشجویان درس متون حقوقی 1 در ترم جاریدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۱۲/۲۱
۸۷دانشجوی محترم آقای رهنماافسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۱۲/۱۴
۸۸قابل توجه دانشجویان درس متون حقوقی 1 در ترم جاریدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۱۱/۳۰
۸۹دانلود برنامه درسی زبان عمومی دانشجویان حقوقدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۱۱/۲۶
۹۰معرفی کتاب جهت دانشجویان زبان پیش مشخصه شنبهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۱۱/۲۶
۹۱قابل توجه دانشجویان محترمافسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۱۱/۰۸
۹۲قابل توجه دانشجویان محترمافسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۱۱/۰۲
۹۳قابل توجه دانشجويان محترم زبان پيش آقايان عبا...افسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۱۰/۰۶
۹۴قابل توجه دانشجويان محترم زبان آقايان صديقي، ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۱۰/۰۶
۹۵قابل توجه دانشجويان محترم زبان تخصصي حقوق ليس...افسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۱۰/۰۳
۹۶قابل توجه دانشجويان محترم زبان تخصصي حقوقافسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۰۹/۲۴
۹۷قابل توجه دانشجويان محترم زبان پيش حقوقافسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۰۹/۱۸
۹۸قابل توجه دانشجويان الهيات خلاصه ترجمه درس 4 ...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۰۹/۱۷
۹۹Imam Hosseinدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۰۸/۲۱
۱۰۰قابل توجه دانشجويان درس متون حقوقي 1 در ترم جاريدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۰۷/۱۷
12