فهرست اطلاعیه‌های مهندس امیر نصيرنيا
 
ردیفعنوان اطلاعیهتاریخ درجمشاهده
۱آزمون میان ترم۱۳۹۴/۰۸/۲۶ - ۱۶:۳۰:۳۹۲۴۷ بار
۲Exam۱۳۹۲/۰۳/۲۸ - ۱۲:۲۳:۲۸۶۴۵ بار
۳Notice۱۳۹۲/۰۳/۰۵ - ۰۸:۵۷:۰۹۳۹۶ بار
۴نحوه حضوردرآزمایشگاه ها:۱۳۹۱/۱۱/۳۰ - ۰۸:۳۴:۰۴۴۴۱ بار
۵Important۱۳۹۱/۱۰/۱۶ - ۱۸:۴۸:۴۴۲۳۴ بار
۶Notice...........Exam۱۳۹۱/۱۰/۱۶ - ۰۷:۳۱:۴۹۲۲۷ بار
۷ساعت حضوردرآزمایشگاه:۱۳۹۱/۰۷/۰۱ - ۱۷:۲۴:۱۷۲۳۶ بار
۸قابل توجه دانشجویان محترم:۱۳۹۱/۰۶/۲۹ - ۰۹:۲۵:۱۴۲۷۱ بار
۹قابل توجه دانشجویان پرستاری وبهداشت:۱۳۹۱/۰۶/۲۷ - ۰۸:۵۵:۴۶۵۱۶ بار
۱۰Physio...Exam۱۳۹۱/۰۳/۲۰ - ۱۵:۴۵:۲۱۲۲۲ بار
۱۱Mcbiology Exam۱۳۹۱/۰۳/۱۸ - ۱۲:۲۲:۲۱۱۷۲ بار
۱۲Parazit Exam۱۳۹۱/۰۳/۰۷ - ۱۵:۲۰:۴۵۱۷۷ بار
۱۳warning۱۳۹۱/۰۳/۰۶ - ۱۱:۴۹:۲۹۱۶۱ بار
۱۴Patho Exam۱۳۹۱/۰۲/۲۵ - ۱۴:۱۹:۲۷۱۳۴ بار
۱۵Bac Exam1۱۳۹۱/۰۲/۲۰ - ۱۹:۳۶:۲۴۱۱۳ بار
۱۶The extra ordinary class2۱۳۹۱/۰۲/۱۹ - ۱۹:۳۴:۲۵۱۱۱ بار
۱۷Review۱۳۹۱/۰۲/۱۸ - ۲۰:۰۷:۳۲۱۱۰ بار
۱۸Notice۱۳۹۱/۰۲/۱۱ - ۱۷:۳۱:۲۳۱۰۶ بار
۱۹Important۱۳۹۱/۰۱/۲۱ - ۱۷:۱۴:۲۲۱۱۵ بار
۲۰The extraordinary class۱۳۹۱/۰۱/۲۱ - ۱۴:۰۱:۳۹۱۲۱ بار
۲۱Happy New Year۱۳۹۰/۱۲/۲۲ - ۱۷:۱۱:۱۹۲۳۷ بار
۲۲Practice۱۳۹۰/۱۲/۲۲ - ۱۶:۴۵:۲۲۱۸۷ بار
۲۳Do Not Forget۱۳۹۰/۱۲/۲۲ - ۱۰:۳۳:۴۲۲۱۶ بار
۲۴قابل توجه دانشجویان۱۳۹۰/۱۲/۲۱ - ۱۱:۴۹:۵۲۲۶۲ بار
۲۵present۱۳۹۰/۰۸/۱۹ - ۱۲:۴۳:۲۹۲۴۷ بار
۲۶قابل توجه دانشجویان۱۳۹۰/۰۸/۱۸ - ۱۵:۲۳:۳۰۳۳۸ بار