فهرست اطلاعیه‌های موسي الرضا محقق نژاد
 
12
ردیفعنوان اطلاعیهتاریخ درجمشاهده
۱دسترسی به log book۱۳۹۷/۰۲/۰۶ - ۲۲:۱۶:۳۲۲۲۲ بار
۲تاریخ برگزاری کارگاههای مختلف بین دو ترم۱۳۹۶/۱۰/۱۴ - ۲۳:۱۴:۱۱۴۶ بار
۳کانال تلگرامی گروه۱۳۹۶/۰۶/۰۸ - ۰۹:۰۰:۰۹۲۲۰ بار
۴انجام امور اداری و آموزشی۱۳۹۶/۰۴/۱۸ - ۱۰:۵۳:۰۱۵۰ بار
۵تعطيلي كارآموزي عرصه يك۱۳۹۵/۰۸/۱۵ - ۱۱:۴۴:۴۶۷۳ بار
۶تاريخ امتحان معرفي به استاد زبان تخصصي۱۳۹۵/۰۸/۰۹ - ۱۲:۴۴:۵۹۵۵ بار
۷جزوه زبان تخصصي۱۳۹۵/۰۷/۱۷ - ۱۱:۰۶:۳۸۱۶۵ بار
۸ساعت كارآموزي ها۱۳۹۵/۰۷/۱۲ - ۰۷:۲۳:۱۹۱۰۰ بار
۹فوری.اخذ دروس معارف در تابستان۱۳۹۵/۰۴/۱۵ - ۰۹:۲۰:۰۴۶۸ بار
۱۰قابل توجه دانشجويان عرصه 2۱۳۹۵/۰۴/۰۹ - ۰۲:۰۲:۲۴۷۸ بار
۱۱تغيير برنامه عرصه 2۱۳۹۵/۰۲/۲۷ - ۱۳:۲۶:۲۹۸۴ بار
۱۲برنامه نهايي كارآموزي هاي ...۱۳۹۵/۰۲/۲۷ - ۱۳:۲۲:۱۲۱۱۹ بار
۱۳امتحان معرفي به استاد زبان تخصصي۱۳۹۵/۰۲/۲۶ - ۱۳:۳۰:۲۰۵۴ بار
۱۴امتحان تئوری بررسی وضعیت سلامت۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۲۱:۴۳:۲۴۴۰ بار
۱۵کارآموزی داخلی ۳و۴و مادران وکودکان۱۳۹۵/۰۲/۱۰ - ۲۲:۰۲:۰۵۶۲ بار
۱۶تغييرات برنامه كارآموزي سالمندي 2۱۳۹۵/۰۲/۰۵ - ۰۷:۳۶:۳۵۵۲ بار
۱۷تعطيلي كارآموزي ccu۱۳۹۵/۰۲/۰۵ - ۰۷:۳۲:۴۲۲۹ بار
۱۸تغيير برنامه عرصه 2۱۳۹۵/۰۱/۳۱ - ۱۰:۳۰:۴۸۸۷ بار
۱۹تغییر محل برگزاری کار آموزی کودکان و نوزادان۱۳۹۵/۰۱/۲۰ - ۱۳:۴۸:۴۶۸۵ بار
۲۰راه اندازی کانال تلگرام۱۳۹۴/۱۲/۲۶ - ۲۲:۱۱:۰۴۲۷۲ بار
۲۱تعطیلی کارآموزی ۱۱۵۱۳۹۴/۱۲/۲۰ - ۰۰:۰۵:۵۴۶۵ بار
۲۲كارآموزي 115۱۳۹۴/۱۲/۱۵ - ۱۳:۳۵:۴۷۸۰ بار
۲۳تعطیلی کارآموزی۱۳۹۴/۱۲/۱۲ - ۱۲:۱۴:۴۳۱۰۷ بار
۲۴تغيير كارآموزي عرصه۱۳۹۴/۱۲/۰۹ - ۰۷:۴۸:۴۰۶۵ بار
۲۵کارآموزی روان و داخلی ۲ وبهداشت۱۳۹۴/۱۲/۰۲ - ۲۳:۰۲:۳۸۶۸ بار
۲۶فوری.برنامه کارآموزی ها۱۳۹۴/۱۱/۳۰ - ۰۹:۵۸:۰۴۱۱۴ بار
۲۷نمره تحقیق در پرستاری۱۳۹۴/۱۱/۰۳ - ۰۰:۰۲:۰۶۱۱۰ بار
۲۸آزمون ارشد وزارت بهداشت۱۳۹۴/۱۱/۰۱ - ۰۰:۵۶:۰۳۱۱۰ بار
۲۹کارآموزی اصول مهارت ها .فوری .فوری۱۳۹۴/۱۰/۲۰ - ۱۸:۵۳:۴۳۸۰ بار
۳۰سرفصل امتحان داخلي 2 بخش گوارش۱۳۹۴/۱۰/۰۶ - ۱۵:۲۳:۱۹۵۱ بار
۳۱جزوه اتاق عمل۱۳۹۴/۱۰/۰۱ - ۱۶:۰۲:۰۶۸۲ بار
۳۲امتحان روش تحقيق۱۳۹۴/۰۹/۲۹ - ۰۷:۱۱:۰۵۲۷ بار
۳۳امتحان بررسي وضعيت سلامت۱۳۹۴/۰۹/۲۹ - ۰۷:۰۹:۲۰۳۵ بار
۳۴آزمون ارشد پرستاري۱۳۹۴/۰۹/۲۸ - ۱۲:۱۲:۴۶۶۰ بار
۳۵پيش انتخاب واحد .فوري . فوري۱۳۹۴/۰۹/۰۳ - ۱۵:۳۷:۲۵۱۳۱ بار
۳۶كارآموزي فارماكولوژي باليني۱۳۹۴/۰۸/۲۶ - ۱۲:۰۷:۰۵۴۴ بار
۳۷تعطيلي كارآموزي اعصاب واسعي۱۳۹۴/۰۸/۰۳ - ۰۸:۴۳:۳۵۶۴ بار
۳۸تعطیلی کارآموزی ها در روز عاشورا۱۳۹۴/۰۷/۳۰ - ۱۱:۴۹:۲۰۳۵ بار
۳۹کاراموزی سوختگی اطلاعیه دوم۱۳۹۴/۰۷/۳۰ - ۱۱:۲۶:۴۸۱۱۵ بار
۴۰كارآموزي سوختگي عرصه يك۱۳۹۴/۰۷/۲۸ - ۰۷:۴۵:۰۵۸۰ بار
۴۱قابل توجه دانشجويان ورودي 94۱۳۹۴/۰۷/۲۶ - ۱۵:۰۲:۲۵۳۹ بار
۴۲برنامه اورژانس امداد عرصه 2۱۳۹۴/۰۷/۲۵ - ۱۴:۳۸:۱۳۵۱ بار
۴۳فور ي كارآموزي هاي پرستاري (عرصه و غير عرصه)۱۳۹۴/۰۷/۲۱ - ۱۱:۲۲:۲۳۸۶ بار
۴۴برنامه كارآموزي ها ي غير عرصه۱۳۹۴/۰۷/۱۳ - ۱۶:۲۷:۱۰۴۰ بار
۴۵تغيير برنامه عرصه يك۱۳۹۴/۰۷/۰۷ - ۱۷:۵۳:۰۱۸۱ بار
۴۶تغيير برنامه كارآموزي ها .فوري۱۳۹۴/۰۷/۰۶ - ۰۷:۵۹:۵۶۱۲۳ بار
۴۷فوری .برنامه کارآموزی عرصه۱۳۹۴/۰۷/۰۳ - ۱۷:۵۲:۰۷۱۲۱ بار
۴۸فوری.تغییر زمان کارآموزی کودکان۱۳۹۴/۰۴/۱۳ - ۱۴:۵۱:۰۸۶۸ بار
۴۹کارآموزی تابستان۱۳۹۴/۰۴/۰۹ - ۰۹:۵۱:۴۸۸۶ بار
۵۰قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۱۱۳۹۴/۰۴/۰۶ - ۱۹:۰۱:۲۰۹۰ بار
12