فهرست رشته ها و گرایش های گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
ردیفنام رشته و گرایش(FA)کاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکتریدکتری تخصصیفوق تخصص
۱ اقتصاد و علوم بازرگانی - - - - - - - - - -
۲ مدیریت اجرایی - - - - - - - - - -
۳ مدیریت بازرگانی- مالی - - - - - - - - - -
۴ مدیریت فناوری اطلاعات - - - - - - - - - -