فهرست رشته ها و گرایش های گروه آموزشی مدیریت و اقتصاد
ردیفنام رشته و گرایش(FA)کاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکتریدکتری تخصصیفوق تخصص
۱ استراتژیک - - - - - - - - - -
۲ اقتصاد و علوم بازرگانی - - - - - - - - - -
۳ مدیریت اجرایی - - - - - - - - - -
۴ مدیریت بازرگانی- مالی - - - - - - - - - -
۵ مدیریت فناوری اطلاعات - - - - - - - - - -
۶ مدیریت کسب و کار - - - - - - - - - - - -