فهرست رشته ها و گرایش های گروه آموزشی زبان انگلیسی
ردیفنام رشته و گرایش(FA)کاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکتریدکتری تخصصیفوق تخصص
۱ آموزش زبان انگليسي - - - - - - - - - -
۲ آموزش زبان انگلیسی - - - - - - - - - -