فهرست رشته ها و گرایش های گروه آموزشی حسابداری و مدیریت
ردیفنام رشته و گرایش(FA)کاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکتریدکتری تخصصیفوق تخصص
۱ اقتصاد - - - - - - - - - -
۲ حسابداري - - - - - - - -
۳ حسابداري - علمي كاربردي - - - - - - - - - -
۴ حسابداري - كارداني پيوسته - - - - - - - - - -
۵ حسابداري - كارداني ناپيوسته - - - - - - - - - -
۶ حسابداري - گرايش حسابرسي - - - - - - - - - -
۷ حسابداري - گرايش دولتي - - - - - - - - - -
۸ حسابداری - - - - - - - - - -
۹ حسابرسی - - - - - - - - - -
۱۰ مدیریت مالی - - - - - - - - - -