فهرست اسناد گروه آموزشی زبان انگلیسی
ردیفعنواننوع سندتاریخ ثبتمشاده
۱فرم تحویل موضوع تز ارشد به گروهفرم۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۲فرم پروپوزال ارشدفرم۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۳چارت درسی رشته آموزش زبان انگلیسی ورودی های 96 به بعدفرم۱۳۹۷/۰۴/۰۲
۴سرفصل جدید رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشدفرم۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۵فرمت کلی تز های انگلیسی زبان مختص رشته های آموزش زبان انگلیسی در مقطع ارشدفرم۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۶فهرستی از مجلات معتبر رشته زبان انگلیسیفرم۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۷ارایه گزارش کتبی از نحوه پیشرفت کار پایان نامهفرم۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۸چارت درسی رشته آموزش زبان انگلیسی مقطع ارشدفرم۱۳۹۵/۱۲/۰۴
۹ایین نامه جدید کارشناسی ارشدبخشنامه۱۳۹۵/۰۸/۲۵