فهرست اسناد گروه آموزشی علوم پزشکی
ردیفعنواننوع سندتاریخ ثبتمشاده
۱آرايش دروس كارشناسي پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار از مهر 93 به بعدواردنشده۱۳۹۶/۰۶/۲۵
۲آرايش دروس كارشناسي پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار ورودي هاي 89 تا 93فرم۱۳۹۵/۰۸/۲۷
۳تفكيك دورس بهداشت مبارزهفرم۱۳۹۴/۱۲/۱۷
۴فلوچارت كارداني بهداشت خانوادهفرم۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۵فرم پيش انتخاب واحد گروه علوم پزشكيفرم۱۳۹۴/۰۹/۰۳
۶دورس عمومي رشته هاي علوم پزشكيفرم۱۳۹۴/۰۸/۰۵
۷فلوچارت كارداني بهداشت مبارزه با بيماري هافرم۱۳۹۴/۰۸/۰۵
۸آيين نامه آموزشي گروه علوم پزشكي (پرستاري - بهداشت)فرم۱۳۹۱/۰۹/۲۰
۹فلوچارت دروس كارداني بهداشت محيطفرم۱۳۹۱/۰۹/۲۰
۱۰فلوچارت دروس كارداني بهداشت حرفه ايفرم۱۳۹۱/۰۹/۲۰