فهرست اسناد گروه آموزشی علوم پزشکی
ردیفعنواننوع سندتاریخ ثبتمشاده
۱آرايش دروس كارشناسي پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار از مهر 93 به بعدواردنشده۱۳۹۷/۰۷/۰۱
۲فلوچارت مهندسي بهداشت محيطواردنشده۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۳فلوچارت مهندسي بهداشت حرفه ايبخشنامه۱۳۹۶/۰۹/۲۰
۴آرايش دروس كارشناسي پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار ورودي هاي 89 تا 93فرم۱۳۹۵/۰۸/۲۷
۵تفكيك دورس بهداشت مبارزهفرم۱۳۹۴/۱۲/۱۷
۶فلوچارت كارداني بهداشت خانوادهفرم۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۷فرم پيش انتخاب واحد گروه علوم پزشكيفرم۱۳۹۴/۰۹/۰۳
۸دورس عمومي رشته هاي علوم پزشكيفرم۱۳۹۴/۰۸/۰۵
۹فلوچارت كارداني بهداشت مبارزه با بيماري هافرم۱۳۹۴/۰۸/۰۵
۱۰آيين نامه آموزشي گروه علوم پزشكي (پرستاري - بهداشت)فرم۱۳۹۱/۰۹/۲۰
۱۱فلوچارت دروس كارداني بهداشت محيطفرم۱۳۹۱/۰۹/۲۰
۱۲فلوچارت دروس كارداني بهداشت حرفه ايفرم۱۳۹۱/۰۹/۲۰