فهرست دروس ارائه شده توسط دکتر جواد مشايخي
 
ردیفنام درسمشاهده جزئیات
۱ اصول و مباني رايانه و شبکهجزئیات
۲ برنامه سازی کامپیوترجزئیات
۳ سیستمهای هوشمند کاربردیجزئیات
۴ ماشینهای الکتریکیجزئیات
۵ کنترل صنعتیجزئیات
۶ کنترل مدرنجزئیات
۷ کنترل کننده های صنعتیجزئیات