فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی زبان انگلیسی
 
12
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱فهرستی از مجلات معتبر رشته زبان انگلیسیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۲ارایه گزارش کتبی از نحوه پیشرفت کار پایان نامهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۳چارت درسی رشته آموزش زبان انگلیسی مقطع ارشددکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۱۲/۰۴
۴قابل توجه دانشجویان محترم زبان تخصصی حقوق خصوصیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۹/۰۳
۵قابل توجه دانشجویان زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۸/۰۱
۶قابا توجه اقای رستمی معرفی به استاددکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۴/۲۷
۷قابل توجه دانشجویان محترم ارشد حقوق با مشخصه ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۸قابل توجه دانشجویان محترم ارشد حقوق با مشخصه ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۵/۰۲/۱۴
۹قابل توجه دانشجویان محترمدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۱۰قابل توجه دانشجویان محترم متون حقوقی 1دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۲/۱۱
۱۱قابل توجه دانشجویان درس متون حقوقی مقطع ارشد ...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۱/۱۹
۱۲قابل توجه دانشجویان محترم متون حقوقی 1دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۱/۱۶
۱۳سال نو مبارکافسانه افتخارزاده۱۳۹۵/۰۱/۰۴
۱۴سایت های پرکاربرد تحقیقاتیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۱۲/۲۶
۱۵قابل توجه دانشجویان محترم زبان حقوقی 1دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۱۲/۱۷
۱۶قابل توجه دانشجویان درس متون حقوقی مقطع ارشد ...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۱۲/۰۷
۱۷قابل توجه دانشجویان زبان خارجه پرستاریدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۱۲/۰۷
۱۸قابل توجه دانشجویان محترم روانشناسی با مشخصه 2313افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۱۲/۰۳
۱۹قابل توجه دانشجویان محترم ارشد حقوق خصوصیافسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۱۲/۰۱
۲۰قابل توجه دانشجویان محترم زبان تخصصی بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۲۱
۲۱قابل توجه دانشجویان محترم زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۲۱
۲۲قابل توجه دانشجویان محترم زبان تخصصی بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۱۴
۲۳قابل توجه دانشجویان محترم زبان پیش دانشگاهیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۰۷
۲۴قابل توجه دانشجویان محترم مهندسی پزشکی با مشخ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۹/۰۷
۲۵قابل توجه دانشجویان محترم روانشناسی با مشخصه 2304افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۹/۰۷
۲۶قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۰۴
۲۷قابل توجه دانشجویان زبان خارجه هر دو مشخصهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۳۰
۲۸قابل توجه دانشجویان زبان عمومی بهداشت هر دو مشخصهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۲۹
۲۹قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی حقوق (متون حقوقی)دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۱۹
۳۰قابل توجه دانشجویان زبان خارجه هر دو مشخصهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۱۵
۳۱قابل توجه دانشجویان محترم زبان تخصصی بهداشت و...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۱۲
۳۲قابل توجه دانشجویان محترم زبان پیش دانشگاهیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۱۲
۳۳قابل توجه کلیه دانشجویانافسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۴/۰۲
۳۴قابل توجه دانشجویان بیوتکنولوژی با مشخصه 1948افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۴/۰۱
۳۵قابل توجه دانشجویان حقوق با مشخصه 14040و 14023افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۴/۰۱
۳۶قابل توجه کلیه دانشجویان محترمدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۳/۱۳
۳۷قابل توجه دانشجویان حقوق با مشخصه 1421افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۳/۱۱
۳۸قابل توجه دانشجویان محترم بیوتکنولوژیافسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۲/۲۴
۳۹قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۲/۲۳
۴۰قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۲/۲۰
۴۱قابل توجه دانشجویان محترم رشته فقه و مبانی حق...افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۲/۱۹
۴۲قابل توجه دانشجویان زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۲/۱۸
۴۳قابل توجه دانشجویان زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۲۷
۴۴قابل توجه دانشجویان زبان خارجه رشته های پرستا...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۲۷
۴۵قابل توجه دانشجوی محترم پورخاکدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۲۵
۴۶happy New Yearدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۱۰
۴۷فایل جدید fun factsدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۱۰
۴۸قابل توجه دانشجویان زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۱۲/۰۱
۴۹قابل توجه دانشجویان زبان خارجه رشته های پرستا...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۱۲/۰۱
۵۰قابل توجه دانشجويان محترم گروه پرستاري و بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۱۱/۲۵
۵۱قابل توجه دانشجو عباس دلبریافسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۲۹
۵۲بسیار مهم: (توجه توجه) قابل توجه دانشجویان کا...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۱۴
۵۳قابل توجه دانشجویان کارشناسی حقوق با مشخصه 14...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۱۳
۵۴قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد فقه با مشخص...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۰۴
۵۵قابل توجه دانشجویان رشته آموزش ابتدایی با مشخ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۰۴
۵۶قابل توجه دانشجو آقای علی هاشمی رادافسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۰۳
۵۷قابل توجه دانشجویان رشته حقوق با مشخصه 1430 و...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۰۳
۵۸قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته اموزش ابتداییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۲۵
۵۹قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۱۶
۶۰قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته اموزش ابتداییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۱۴
۶۱قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۱۴
۶۲قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۱۲
۶۳قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۰۸
۶۴قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته اموزش ابتداییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۰۵
۶۵قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته اموزش ابتداییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۳۰
۶۶قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۲۹
۶۷قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۱۷
۶۸ایام محرم حسینی یاد اور دلاوری های بزرگمردان ...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۱۰
۶۹قابل توجه دانشجویان زبان عمومی بهداشت و گروه ...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۰۸
۷۰قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۷۱قابل توجه دانشجوی محترم جناب اقای معیتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۷۲قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۳۰
۷۳قابل توجه دانشجویان زبان عمومی بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۲۳
۷۴قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۲۳
۷۵قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۲۳
۷۶قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۱۲
۷۷خجسته مهرماهافسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۶/۳۱
۷۸تبریک اغاز سال تحصیلی جدیددکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۶/۲۸
۷۹اعلام برنامه هفتگی (فعلی) ترم اول 94 – 93افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۵/۱۱
۸۰قابل توجه دانشجویان این جانبافسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۳/۲۶
۸۱قابل توجه دانشجویان کارشناسی رشته فقه و حقوق...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۲/۲۵
۸۲قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۲/۱۵
۸۳با آرزوی سالی خوش و خرم برای همه هم وطنان و ع...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۸۴قابل توجه دانشجویان درس متون حقوقی 1 در ترم جاریدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۱۲/۲۱
۸۵دانشجوی محترم آقای رهنماافسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۱۲/۱۴
۸۶قابل توجه دانشجویان درس متون حقوقی 1 در ترم جاریدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۱۱/۳۰
۸۷دانلود برنامه درسی زبان عمومی دانشجویان حقوقدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۱۱/۲۶
۸۸معرفی کتاب جهت دانشجویان زبان پیش مشخصه شنبهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۱۱/۲۶
۸۹قابل توجه دانشجویان محترمافسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۱۱/۰۸
۹۰قابل توجه دانشجویان محترمافسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۱۱/۰۲
۹۱قابل توجه دانشجويان محترم زبان پيش آقايان عبا...افسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۱۰/۰۶
۹۲قابل توجه دانشجويان محترم زبان آقايان صديقي، ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۱۰/۰۶
۹۳قابل توجه دانشجويان محترم زبان تخصصي حقوق ليس...افسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۱۰/۰۳
۹۴قابل توجه دانشجويان محترم زبان تخصصي حقوقافسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۰۹/۲۴
۹۵قابل توجه دانشجويان محترم زبان پيش حقوقافسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۰۹/۱۸
۹۶قابل توجه دانشجويان الهيات خلاصه ترجمه درس 4 ...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۰۹/۱۷
۹۷Imam Hosseinدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۰۸/۲۱
۹۸قابل توجه دانشجويان درس متون حقوقي 1 در ترم جاريدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۰۷/۱۷
۹۹قابل توجه کلیه دیدارکنندگان محترم درگاه گروه ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۰۷/۱۶
۱۰۰قابل توجه دانشجويان درس متون حقوقي 1دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۰۷/۱۵
12