فهرست اسناد گروه آموزشی علوم پزشکی
ردیفعنواننوع سندتاریخ ثبتمشاده
۱آرايش دروس كارشناسي پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار ورودي هاي 89 تا 93فرم۱۳۹۵/۰۸/۲۷
۲تفكيك دورس بهداشت مبارزهفرم۱۳۹۴/۱۲/۱۷
۳فلوچارت كارداني بهداشت خانوادهفرم۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۴فرم پيش انتخاب واحد گروه علوم پزشكيفرم۱۳۹۴/۰۹/۰۳
۵دورس عمومي رشته هاي علوم پزشكيفرم۱۳۹۴/۰۸/۰۵
۶فلوچارت كارداني بهداشت مبارزه با بيماري هافرم۱۳۹۴/۰۸/۰۵
۷آيين نامه آموزشي گروه علوم پزشكي (پرستاري - بهداشت)فرم۱۳۹۱/۰۹/۲۰
۸فلوچارت دروس كارداني بهداشت محيطفرم۱۳۹۱/۰۹/۲۰
۹فلوچارت دروس كارداني بهداشت حرفه ايفرم۱۳۹۱/۰۹/۲۰